Erik Truffaz et Sly Johnson – Grand Mix (Tourcoing)